Adatvédelmi tájékoztató

 1. A Tájékoztató célja, hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Felelős Gasztrohős Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és az Alapítvány adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 1. A kezelt személyes adatok köre

Weboldalaink (www.gasztrohos.hu, www.gasztrohos.blog.hu) látogatása során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 1. Hírlevélre történő feliratkozáskor és hírlevél küldésekor a Felhasználó által kötelezően megadandó természetes személyazonosító adatai: név, e-mail cím;
 2. a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a honlap használata során generálódnak és melyeket az Alapítvány rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíthet, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat az Alapítvány a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózhatja. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Alapítvány mint adatkezelő fér hozzá.

 

 1. Az adatkezelés célja

 

Az Alapítvány a fenti a) pontban meghatározott adatokat az alábbi célból kezeli:

 • Hírlevélre való feliratkozáshoz való regisztráció
 • Felhasználó azonosítása
 • Az Alapítvány és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása
 • Az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,
 • Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a honlapon külön kifejezetten hozzájárult
 • Felhasználónak címzett, a honlappal és az Alapítvánnyal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó e-mail címére,

A hírlevél küldésre a Felhasználó a honlapon a jelen tájékoztató elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. Az Alapítvány az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet.

Az Alapítvány a fenti b) pontban meghatározott adatokat az alábbi célból kezeli:

 • Felhasználó azonosítása
 • honlap hatékony fenntartása,
 • a honlap látogatói viselkedése nyomon követése,
 • trendek elemzése
 • a Felhasználók összességének demográfiai adatai összegyűjtése

Az Alapítvány a honlap optimalizálása céljából a honlap használata során egy vagy több cookie-t küld a Felhasználó eszközére.

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit az Alapítvány web szervere a Felhasználó eszközére küld. Ez lehetővé teszi például, hogy az Alapítvány rendszere felismerje a Felhasználó által használt végberendezést, amikor az Alapítvány web szervere és az eszköz közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye az Alapítvány számára, hogy a Felhasználó honlappal kapcsolatos aktivitását megfigyelje, annak adatait rögzítse. Ezen cookie-k többnyire a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat az Alapítvány a honlap használata esetén és során küldi el a Felhasználó eszközére.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már használta a honlapot, és ez alapján statisztikákat állít fel a honlap használati szokásairól, a Felhasználó tulajdonságairól, egyedileg nem azonosítható formában.

Alkalmazott cookie-k:

 • Honlap böngészésekor: Analitika, követés cookie
 • Hírlevélre feliratkozáskor: bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók önkéntes hozzájárulása, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

A Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozáskor tevőlegesen, ennek hiányában a honlap bármely oldalának meglátogatásával elfogadja a jelen tájékoztató adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen tájékoztató szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

 1. Adatkezelő személye

Az adatkezelést az Alapítvány végzi.

Név: Felelős Gasztrohős Alapítvány

Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 31. 7/2.

Adószám: 18279111-1-43

Email: gasztrohos@gasztrohos.hu

Telefon: +36 30 413 73 28

Honlap: www.gasztrohos.hu

 

 1. Adatkezelés időtartama

Az Alapítvány az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig kezeli.

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére az Alapítvány kuratóriumának tisztségviselői, továbbá az Alapítvány munkavállalói és alvállalkozói, megbízottjai jogosultak.

 1. Más weboldalakra mutató hivatkozások

Az Alapítvány weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja az Alapítvány honlapját és azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. Az Alapítvány nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. Az Alapítvány nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az Alapítvány az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

 

 1. Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti az Alapítványnál:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
 • személyes adatai helyesbítését;
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A Felhasználó az Alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat az Alapítvánnyal szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 1. Adatbiztonság

Az Alapítvány gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Alapítvány által kezelt személyes adataihoz. Ennek érdekében az Alapítvány megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

Amennyiben az Alapítvány a Felhasználó Alapítvány által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles az Alapítvánnyal együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat az Alapítványnak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.