A Gasztrohős és Netpincér Díj közönségszavazás nyereményjátékára vonatkozó szabályok
 
  1. A játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Felelős Gasztrohős Alapítvány (a továbbiakban: Szervező)
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 31. 7/2
Adószám:  18279111-1-43
E-mail: gasztrohos@gasztrohos.hu
 
  1. A nyereményjáték időtartama, részvételi feltételek
A játék időtartama: 2021. március 1. – 2021. március 17.
Sorsolás: 2021. március 17.
A felajánlott Nyeremények megnyerésének és a sorsoláson való részvételnek a feltétele a www.gasztrohos.hu/dij oldalon keresztül történő szavazás. A Nyereményjátékban való részvételre Játékos az alábbi adatokat köteles Szervező részére megadni: e-mail cím.
A Honlapon történő szavazásban és ezzel együtt járó Nyeremények kiosztásában kizárólag 14. életévüket betöltött, természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.
Egy Játékos csak egy szavazatot adhat le. Amennyiben Szervező számára nyilvánvalóvá válik, hogy ugyanaz a Játékos több szavazatot adott le, úgy Szervező az első alkalommal leadott szavazatot veszi figyelembe, a többit érvénytelennek tekinti.
A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, a jelen Játék szabályzatot és a Szervező Adatkezelési Tájékoztatójában foglalt rendelkezéseit.

A Nyereményekre nem tehetnek szert:
– A Szervező és annak munkavállalói,
– a szavazás Nyereményeit biztosító Szponzorok részéről közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói,
– a szavazás előkészítésében résztvevő egyéb, közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
 
  1. A nyereményjáték nyereményei

A Szervező a Vendéglátóhelyekre szavazó Játékosok között az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

3 db receptkönyv Vida Kata: Idei, hazai, zöld
10 db Felelős Gasztrohős Zöldülő Naptár
5 db 8000 Ft-os GreenGo e-carsharing csomag
30 db Fajszi Paprika ajándékcsomag


Szervező az első 100 szavazatot leadó Játékosnak emailben egy kuponkódot küld, amellyel a Rakun Dobozközösség dobozait 30 napig ingyen használhatja az elfogadóhelyeken. A kuponkód két doboz ingyenes használatára jogosít és 2022. december 31-ig bármikor felhasználható.

A Játékos a fenti kuponkód felhasználásával a Rakun Dobozközösség Általános Szerződési Feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el és amennyiben a 30 napos ingyenes időszak lejárta után nem kívánja az előfizetését meghosszabbítani köteles a még nála lévő dobozokat az ingyenes időszak lejárta után 8 napon belül valamelyik elfogadó vendéglátóhelyen leadni. Amennyiben ezt nem teszi meg 5000 Ft megfizetésére köteles.
A Nyeremények utáni személyi jövedelemadó levonási kötelezettséget a Nyeremények felajánlói teljesítik.
 
  1. A nyertes kisorsolása, a nyertes értesítése
A sorsolást a Szervező bonyolítja le a fenti időpontban a random.orgon keresztül. A Szervező a nyertest emailben és a Szervező facebook oldalán poszt formájában értesíti. A nyertesnek 72 órán belül kell jelentkeznie az ajándékáért a gasztrohos@gasztrohos.hu e-mail címen. Ellenkező esetben új Nyertes kerül kisorsolásra. 
A Nyertest az az e-mail cím azonosítja, amellyel a Nyertes érvényesen regisztrálta szavazatát. A sorsolást követően a Szervező a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel céljára a regisztráció során megadott e-mail címet használja. Az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.
A Játékos elfogadja, hogy kisorsolása esetén a megadott email címére írásbeli tájékoztatást kapjon a Szervezőtől.
 
  1. Adatkezelési Tájékoztató
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a www.gasztrohos.hu weboldalon található Adatvédelmi tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók.
Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:
A Játékos adatait a Szervezőn kívül a Rakun Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Hóvirág u. 21.) és a GreenGo Car Europe Kft (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15.) kezelheti a Nyeremények átadása céljából. E cégek az adatokat harmadik személy(ek) részére nem adják át.
A Szervező a Honlap üzemeltetése, fenntartása érdekében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.
A fentieken túl a Játékosra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Játékos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatkezelés jogalapja:
A Szervező általi adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Adatkezelés célja:
A Szervező által szervezett Játékban megnyerhető Nyeremény Nyerteseinek kisorsolása, Nyereményeinek átadása, esetlegesen kézbesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése. Szervező a Játékos adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

Adatkezelés ideje:
A Szervező a Játékban résztvevő Játékos adatait kizárólag a Játék érvényességi ideje alatt kezeli és a Játék érvényességi idejének lejártával, vagyis a Nyertesek személyének kisorsolásával – a Nyertesek adatainak kivételével – minden, a Játékos által megadott adat törlésre kerül a Szervező rendszeréből, melyek a későbbiekben nem lesznek helyreállíthatóak. A Nyertes önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező a sorsolást követően a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában, tárolja, rögzítse, kezelje.

Játékos jogai, kötelezettségei, tájékoztatás kérése:
Bármely Játékos az adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok nem harmadik személy adatai.
A Szervező a Játék ideje alatt bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: gasztrohos@gasztrohos.hu.
Szervező a Játékos kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást a Játékos részére. Játékos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat a fent megadott elérhetőségein keresztül. Személyes adatok helyesbítésére, zárolására, törlésére vonatkozó kérelem. A Játékos bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, zárolását vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szervező a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók és a Játékos a törlést követően már nem vesz, vehet részt a Játékban. Szervező a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Játékost írásban értesíti, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül. Ha a Szervező az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslat:
A Játékos panaszával, kifogásával fordulhat közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szervező a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet 15 napon belül írásban tájékoztatja. Ha a Játékos nem ért egyet Szervező adatkezelési gyakorlatával, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Egyéb rendelkezések:
A nyertes Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Szervező facebook posztban és a www.gasztrohos.hu/dij oldalon közzé tegye.
Amennyiben a Játékos a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott a Szervezőnek, a Szervező jogosult a Játékossal szembeni kártérítés érvényesítésére. Jogsértés gyanúja esetén, Szervező minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2021. március 1.